Důležité informace

Zadejte název
30. 11. -1
Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Učební plán

Učební plán – běžné třídy - 2020/2021

Předměty Ročník
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Český jazyk 10 10 10 7 7 5 4 5 4
Anglický jazyk - - 3 3 3 3 3 3 3
Německý jazyk - - - - - - 2 2 3
Matematika 5 5 4 5 4 4 4 4 5
Prvouka 2 2 2 - - - - - -
Přírodověda - - - 2 2 - - - -
Vlastivěda - - - 2 2 - - - -
Chemie - - - - - - - 2 2
Fyzika - - - - - 2 2 2 1
Přírodopis - - - - - 2 2 2 1
Zeměpis - - - - - 2 2 2 2
Dějepis - - - - - 2 2 2 2
Občanská výchova - - - - - 1 1 1 1
Výchova ke zdraví - - - - - - 1 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelné předměty - - - - - - 1 1 2
Informatika - - - - 1 - - - 1
Společenská výchova - - - - - 1 - - -
Kontrola 22 22 24 25 25 28 30 32 32
Týdenní časová dotace povinných předmětů 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 28-30 28-30 30-32 30-32
Celková týdenní povinná časová dotace 118         122      
Nepovinné předměty                  

 

Učební plán – třídy zřízené podle §16 odst. 9 – 2020/2021

Předměty Ročník
  1. 2. 3. 4. 5.
Český jazyk 9 9 9 6 6
Anglický jazyk - - 3 3 3
Německý jazyk - - - - -
Matematika 5 5 4 5 4
Prvouka 2 2 2 - -
Přírodověda - - - 2 2
Vlastivěda - - - 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Speciálně pedagogická péče 1 1 1 1 1
Kontrola 22 22 24 25 25
Týdenní časová dotace povinných předmětů 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26
Celková týdenní povinná časová dotace 118