Důležité informace

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky
13. 03. 2024

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky  

Vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitelky.

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin
26. 02. 2024

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin  

Důležité informace o provozu ŠD a ŠJ během jarních prázdnin

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Historie školy

Naše škola je pokračovatelkou původní školy, která stála v městečku Ervěnice a měla dvě budovy. Bohužel, nejenom škola, ale i celé Ervěnice musely ustoupit těžbě hnědého uhlí. Celé městečko bylo v roce 1959 vysídleno a škola přestěhována do Jirkova. V té době již byla ve výstavbě a před dokončením stávající budova školy. Ta byla slavnostně otevřena 1.9.1960, po velmi dramatických prázdninách. Do poslední chvíle totiž nebylo jasné, zda budou dokončeny stavební práce. Nakonec se za pomoci občanů vše stihlo a děti mohly do školy 1. září nastoupit.

V tomto, pro školu tak dramatickém období, byl ředitelem školy pan Josef Novák. Do nové školní budovy v září 1960 nastoupilo 662 žáků, kteří byli vyučováni ve 20 třídách. Nová školní budova měla 24 učeben a 3 odborné učebny. V prvním školním roce byly třídy vybaveny novým nábytkem, chybělo zatím zařízení odborných učeben. Další překážkou pro práci ve škole bylo to, že od září do prosince byly za provozu prováděny dokončovací práce uvnitř budovy.

Do druhého školního roku školy už nastoupilo 898 žáků, kteří byli vyučováni ve 27 třídách. Nárůst byl způsoben tím, že byla zrušena škola v Březenci a děti docházely do zdejší školy. Kromě dětí z Březence navštěvovaly školu také děti z Otvic. V tomto školním roce probíhalo dovybavování školy nábytkem a pomůckami. Rozpočet činil 229.000,- Kčs ( pro zajímavost rozpočet na rok 2000 činí 2.051.000 Kč ). Ve školním roce 1961/62 byla také dobudována budova školní jídelny a družiny mládeže.

Na začátku školního roku 1962/63 došlo ke změně na místě ředitele. Dosavadní ředitel pan Novák odešel do důchodu a na jeho místo byl jmenován pan Jaroslav Cyrus. Prvního zaří nastoupilo do školy 985 žáků a učilo se v 28 třídách. Také v tomto školním roce ještě probíhalo dovybavování zařízení školy. Byla zakládána školní zahrada a dokončovány terenní úpravy v okolí školy. Na školní zahradu a na parkové úpravy před školou bylo dovezeno 50 nákladních aut ornice. Od tohoto školního roku je majetkem školy také 10 dubových dřevořezů od řezbáře J. Papírníka, které byly pořízeny z výtěžku podzimních brigád žáků. Tyto dřevořezby jsou dodnes umístěny ve vstupní hale školy.

V dalším školním roce se udály dvě významné věci. Tou první bylo sestavení pěveckého souboru Jiřičky ze žáků 4. a 5.tříd, paní učitelkou Rüklovou, který se stal základnou pro doplňování Jirkovského dětského sboru, který založil a vedl pan Jaroslav Cyrus. A druhou bylo dokončení hlavních prací na stavbě zahradního domku s učebnou, garáží a skleníkem.

Významným rokem pro život školy byl školní rok 1970/71. K 1. září dochází ke změnám ve vedení školy a v pedagogickém sboru. Ředitelem školy se stává pan J. Vondrášek, zástupkyní ředitele paní A. Hermanová. V učitelském sboru je vyměněno 14 učitelů. V tomto roce družstvo mladších žákyň vyhrálo Pohár čs. rozhlasu a žák Boháč zvítězil v kategorii starších žáků v Běhu Rudého práva.

V září 1972 byla zahájena v Akci Z výstavba dílenského pavilónu. Na výstavbě se podíleli učitelé, žáci vyšších ročníků a rodiče. Nemalou měrou přispěl k výstavbě pavilónu patronátní závod Důl J. Žižka. V tomto školním roce pokračovaly sportovní úspěchy žáků naší školy. Družstvo atletů vyhrálo celostátní finále Mezinárodního lehkoatletického čtyřboje přátelství a reprezentovalo ČSSR v mezinárodním střetnutí za účasti družstev ze SSSR, Mongolska, Maďarska, Bulharska, NDR, Polska, Rumunska, Finska, Dánska a Francie. V silné konkurenci obsadilo naše družstvo 6. místo.

V únoru školního roku 1973/74 byl slavnostně otevřen dílenský pavilón. Cena díla byla 750.000,- Kčs.

Na začátku školního roku 1974/75 došlo ke změně ve vedení školy. Ředitelem je i nadále pan Jindřich Vondrášek, zastupkyní pro první stupeň byla jmenována paní Marie Holečková a zástupcem pro druhý stupeň zůstal pan Jaroslav Týř. V červnu 1975 se naši žáci a učitelé zúčastnili spartakiády a vystoupily v Praze na Strahově.

K prvnímu září 1975 došlo k dalším změnám ve vedení školy. Do funkce ředitele byl jmenován pan Jaroslav Týř, zástupcem pro druhý stupeň se stal pan Ladislav Šedivý a zástupkyní pro první stupeň zůstala paní Marie Holečková.

V úvodu školního roku 1980/81 bylo na škole provedeno několik změn. Snížil se počet žáků. Důvodem byl odchod žáků bydlících na Písečné a Kamenné, kteří odešli do nově otevřené školy na Písečné. S těmito žáky odešlo i několik učitelek. Snížením počtu tříd na 21 se snížil i počet zástupců ředitele. Jediným zástupcem ředitele pana Jaroslava Týře zůstal pan Ladislav Šedivý.

V září školního roku 1981/82 se stává zástupkyní ředitele pozdější ředitelka naší školy, paní Věra Sklenková. Ta nastoupila na místo pana Šedivého.

Po mnoha sportovních úspěších, kterých dosahovali žáci naší školy, se podařilo vedení školy prosadit vybudování školního stadionu. Ten byl předán do užívání ve školním roce 1984/85. Hned v tomto roce se na něm konalo několik městských a okresních soutěží.

Školní rok 1986/87 zahájil pan ředitel Jaroslav Týř. Ten funkci ředitele vykonával do 3.10.1986. Od tohoto dne se stala ředitelkou paní Olga Šlencová. Zástupkyní ředitelky zůstává paní Věra Sklenková. Tento školní rok byl velmi náročný pro všechny pracovníky školy, protože v jeho průběhu probíhala generální oprava budovy.

V následujícím školním roce proběhla generální oprava kotelny - opět za plného provozu školy.

Školní rok 1989/90 byl rokem podstatných změn jak ve společnosti, tak ve školství. 17. listopad byl důvodem změn v ústavě a v obsahu některých předmětů vyučovaných na základní škole. Po listopadových událostech nebylo na škole ustaveno OF, ale jeho funkci převzaly odbory. Vedení školy byla všemi pracovníky školy projevena důvěra. Podle rozhodnutí OŠ ONV v Chomutově zůstalo vedení beze změn. Nový ředitel školy byl jmenován na základě konkurzního řízení. Ředitelkou školy se stala paní Věra Sklenková a její zástupkyní paní Mgr. Hana Mačudová. V průběhu školního roku 1989/90 stále nebyla dokončena generální oprava kotelny s převedením na plyn.

V roce 1997 se konal další konkurz na místo ředitele. Paní Věra Sklenková odešla do důchodu a na její místo, na základě konkurzu, byl jmenován Mgr. Petr Jiráček. Zástupkyní ředitele školy zůstala paní Mgr. Hana Mačudová.

Na konci školního roku 2001/02 odešly do důchodu paní učitelky Gerta Bártlová, Mgr. Zděnka Koreníkové a zástupkyně ředitele školy paní Mgr.Hana Mačudová. Na uvolněné místo zástupkyně ředitele byla jmenována paní Mgr. Ivana Tejklová.

Na základě konkurzu byla od školního roku 2022/23 jmenována na místo ředitelky školy Ing. Bc. Martina Meitnerová. Zástupkyní ředitelky pro druhý stupeň zůstala paní Mgr. Ivana Tejklová a do funkce zástupkyně ředitelky pro první stupeň byla jmenována paní Mgr. Lenka Grünbaumová.