Důležité informace

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin
26. 02. 2024

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin  

Důležité informace o provozu ŠD a ŠJ během jarních prázdnin

Organizace výuky 22.12.2023
18. 12. 2023

Organizace výuky 22.12.2023  

Zkrácené vyučování.

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2024/2025

INFORMACE K NOVÉMU SYSTÉMU PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Pro rodiče a žáky

Jak podat přihlášku:

1. kolo přijímaček

2. kolo přijímaček

3. a další kola

Způsoby podání přihlášek:

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

KLADY A ZÁPORY (+ -)

+ Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

+ U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

+ Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

+ Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. + Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

+ Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

+ Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

+ Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

+ U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

+ Stačí jedna kopie od každé přílohy.

- Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

- Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

- Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

       +    Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

 

 

Důležité změny:

Přihláška a další formuláře budou ke stažení zde.

 

Informace o přijímacích zkouškách

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 2024/2025

 Nejzazší termín pro odeslání přihlášek uchazečem je 20. února!!!

 V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února 2024. V dalších letech bude možné podat přihlášky fakticky ihned po vyhlášení kritérií řediteli škol.

 Přihláška se podává třemi způsoby:

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),

c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).

 Přihláška podána tiskopisem nebo výpisem může být doručena i datovou schránkou nebo jiným obecným způsobem podle správního řádu. I přihláška podaná z datové schránky fyzické osoby podnikající je platně podaná. Na rozdíl od datové schránky fyzické osoby však ředitel školy do podnikatelské datové schránky doručuje pouze dokumenty související s podnikáním jejího držitele. Tedy ředitel školy do podnikatelské datové schránky v souvislosti s přijímacím řízením nedoručuje a pokud zákonný zástupce nemá datovou schránku zřízenou na fyzickou osobu, pak doručuje poštou.

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce; u uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech podat přihlášku ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o podání přihlášky bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče. Součástí přihlášky je pak čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem. Podpis nezletilého již tedy není součástí přihlášky.

 Jedná-li jeden z rodičů sám vůči řediteli školy, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. V případě, že má ředitel školy důvodné pochybnosti o tom, zda jsou rodiče ve shodě, vyzve je k doložení podpisů obou z nich, v případě neshody rodičů je odkáže na soud.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou a nejvýše tři přihlášky pro ostatní obory vzdělání. Maximálně možný počet podaných přihlášek může být tedy pět.

 Uchazeč, který podává přihlášku do oborů středního vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou podle tabulky D6 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 211/2010 Sb. (tzv. obory L0+H), uvede v přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Pro účely zadání do DIPSY se bude tento obor zadávat pod oborem s maturitní zkouškou L0 a specifikován bude obdobně jako zaměření školního vzdělávacího programu pod názvem doplňujícího oboru H.

Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek.

 Přílohami přihlášky jsou:

a) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, je-li podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. potřeba – z posudku musí být zřejmé identifikační údaje uchazeče, obor vzdělání, pro který je vydáván, vyjádření o zdravotní způsobilosti, datum vydání posudku a identifikační údaje vydávajícího lékaře (je možné použít formulář, který je přílohou č. 1 tohoto metodického materiálu),

b) doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (formulář je přílohou vyhlášky),

c) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (je možné použít formulář, který je přílohou č. 2 tohoto metodického materiálu); hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení (je možné použít formulář, který je přílohou č. 3 tohoto metodického materiálu);

d) doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání,

e) doklad o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,

f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia,

g) osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení, je-li potřeba,

h) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona (postačuje označení v přihlášce) a doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí (není potřeba dokládat všechna předchozí vysvědčení, postačující může být např. potvrzení o studiu vydané zahraniční školou),

i) žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v jazyce národnostní menšiny, jde-li o uchazeče, který se vzdělává nebo vzdělával ve škole nebo třídě s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, a který se hlásí alespoň do jednoho oboru středního vzdělání, kde je vyučovacím jazykem jazyk národnostní menšiny, a doklad prokazující splnění podmínek pro podání žádosti; žádost musí obsahovat informaci, ke kterému termínu konání jednotné zkoušky se žádost vztahuje – 1., 2., oba – tedy ve kterém termínu chce uchazeč konat jednotnou zkoušku v jakém jazyce (postačuje označení v přihlášce),

j) další doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení,

k) ve školním roce 2023/2024 na základě vydaného Opatření obecné povahy2 žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (s označením, ke kterému termínu konání jednotné zkoušky se žádost vztahuje – 1., 2., oba), jde-li o cizince podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (je možné použít formulář, který je přílohou č. 4 tohoto metodického materiálu).

· Je-li doklad přílohy, který uchazeči vydává třetí osoba (typicky lékařský posudek, doporučení školského poradenského zařízení nebo hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání), vydán v digitální formě, musí být opatřen elektronickým podpisem osoby pověřené k vydání dokladu.

KONÁNÍ  PŘIJÍMACÍCH  ZKOUŠEK

Období pro konání řádného termínu jednotné zkoušky je stanoveno na pracovní dny od 10. dubna do 18. dubna. MŠMT stanovilo ve školním roce 2023/2024 termíny konání jednotné zkoušky v řádném termínu

             15. dubna 2024

 Období pro konání náhradního termínu jednotné zkoušky je stanoveno na pracovní dny od 24. dubna do 5. května. Náhradní termíny pro všechny uvedené obory jsou stanoveny ve školním roce 2023/2024 na 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024

 Nově se výsledky přijímacího řízení vyhlašují až po vykonání náhradního termínu.

 

Podrobný popis a návod k elektronickému vyplňování přihlášek na SŠ najdete zde.

 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO PRVNÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ