Důležité informace

Ředitelské volno 18.11.2022
14. 11. 2022

Ředitelské volno 18.11.2022  

Oznámení ŘŠ o vyhlášení ředitelského volna.

Třídní schůzky
10. 11. 2022

Třídní schůzky  

Informace k třídním schůzkám.

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Seznam tříd Seznam tříd

  První stupeň
PT 1. A 2. A 3. A 4. A 5. A
      3. B 4.B  
  1.C     4. C 5. C

 

Druhý stupeň
6. A 7. A 8. A 9. A        
6. B 7. B 8. B    
6.C        

 

Vyučovací hodiny Vyučovací hodiny

hodina začátek konec hodina začátek konec
1.  8:00  8:45 5. 11:50 12:35
2.  8:55  9:40 6. 12:45 13:30
3. 10:00 10:45 7. 13:40 14:25
4. 10:55 11:40 8. 14:35 15:20

 

EU a MSMT

Příjemce dotace: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov
Název projektu: Chceme zlepšovat výuku II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0008869

Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.269.684,- Kč hradíme tyto aktivity:

Základní škola:
Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
Projektový den v ZŠ
Projektový den mimo ZŠ
Tandemová výuka
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Karierový poradce

Školní družina:
Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD
Projektový den ve ŠD

EU a MSMT

Příjemce dotace: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Název projektu: Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431

 

PODPORA ÚSPĚŠNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI ÚK IKP B2 REG. Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 je spolufinancován Evropskou unií. 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání ve školách, které vzdělávají vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, v návaznosti na Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje a Krajský akční plán vzdělávání v ÚK 2.

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou 

Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných. 

Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků. 

Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech. Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčin předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství. Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu. 

Aktivity projektu:
- Řízení projektu
- Rozvoj kariérového poradenství 

- Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání 

- Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

- Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji uk-ikap-b2