Důležité informace

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky
13. 03. 2024

Výběrové řízení zástupce/zástupkyně ředitelky  

Vyhlášení výběrového řízení na pozici zástupce/zástupkyně ředitelky.

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin
26. 02. 2024

Organizace ŠD a ŠJ během jarních prázdnin  

Důležité informace o provozu ŠD a ŠJ během jarních prázdnin

Základní škola Jirkov, Nerudova 1151, okres Chomutov

Pravidla pro omlouvání žáků z vyučování

Pravidla vycházejí ze zákona 561/2004 Sb. v platném znění a z ustanovení školního řádu.

Telefonní číslo pro omlouvání žáků: +420 731 001 204 (Bc. Veronika Nestlerová - sociální pedagog)

Způsob omlouvání nepřítomnosti

  1. Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá zákonný zástupce (popřípadě dětského domova) vychovatel
  2. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem (popřípadě vychovatelem dětského domova) Toto potvrzení může škola požadovat v případě, že nepřítomnost ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
  3. Na dobu nepřítomnosti žáka ve škole, která předchází návštěvě žáka u ošetřujícího lékaře není tento lékař oprávněn vydat potvrzení o nemoci, neboť nelze jednoznačně a zodpovědně posoudit zdravotní stav žáka.
  4. Škola a zdravotnické zařízení jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí , povinni oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí skutečnost nasvědčující tomu, že se v konkrétních případech jedná o zanedbávání školní docházky.

Omlouvání předem známé nepřítomnosti žáka

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých žákovi nebo jeho zástupci, požádá zástupce žáka třídního učitele nebo ředitele školy o uvolnění z vyučování.

Omlouvání nepřítomnosti žáka z nepředvídaných důvodů

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením

Je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů (popřípadě vychovatele dětského domova), kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).